Thông tin chi tiết:
HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG
Họ và tên HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG
Ngày tháng năm sinh 08/03/1972
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ ĐHSP
Thuộc về bộ phận Tổ Tiếng Anh
Địa chỉ Tổ 1 Khối Xuân Hòa-Cẩm Phô-Hội An
Điện thoại 0794377005
Email anhhonghoian@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Hồ sơ Công Đoàn