• NGUYỄN VĂN TIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0935193214
  • Email:
   vantien1112@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển về từ trường Th-THCS Lý Thường Kiệt ngày 01/9/2021

 • NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0915896941
  • Email:
   ntngomai28@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hợp đồng theo NQ 102

 • THÁI VẠN HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV-BCH Chi Đoàn
  • Điện thoại:
   0932441744
  • Email:
   thaivanhanh2009@gmail.com
 • PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0901135911
  • Email:
   phamvi0612@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tuyển mới 15/4/2021

 • PHAN NGỌC TRÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935474179
  • Email:
   phantram2005@gmail.com
 • ĐẶNG TRẦN CÔNG HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TPT Đội
  • Điện thoại:
   0788555419
  • Email:
   conghoa1001@gmail.com
 • LÊ THỊ KIM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916879011
  • Email:
   lethikim88@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0782777828
  • Email:
   nguyenvinhkhiem118@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ XÍT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944210191
  • Email:
   nguyenxitpbc80@gmail.com
 • LÊT VIẾT TUẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT-CĐCS
  • Điện thoại:
   0367426747
  • Email:
   leviettuan1978@gmail.com
 • ĐỖ THỊ KIM NGUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0829736397
  • Email:
   dtknguyencva@gmail.com