• NGUYỄN THỊ HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Thư viện - Thủ quỷ
  • Điện thoại:
   0336024710
  • Email:
   nguyenhuyenht225@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ LÝ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0901978074
  • Email:
   lykt@gmail.com
 • PHẠM HIẾU THIỆN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0827590920
  • Email:
   chuvananthanhha@gmail.com
 • VÕ TẤN BẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0384744795