Hội đồng đội thành phố gửi video mẫu các bài múa, dân vũ năm học 2019-2020