A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GDĐT HỘI AN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173/KH-CVA

Thanh Hà, ngày 13 tháng 10 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2021 - 2022

 

          Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dường thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;

            Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDDT ngày ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học, trường THCS Chu Văn An xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 - 2022 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

Cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm: bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu vị trí việc làm: đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dường, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của các trường THCS.

2. Yêu cầu:

Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của nhà trường để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quán lý giáo dục qua từng năm.

Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 cần cụ thể. Xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và yêu cầu thực tiễn của giáo dục nhà trường theo nhiệm vụ năm học 2020-2021 (có đối chiếu với đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên để xác định rõ nội dung và hình thức bồi dưỡng phù hợp); tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý tham gia học tập các chương trình, loại hình bồi dưỡng theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo. Việc bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp.

Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đầy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên. Phát huy vai trò của tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại trường.

3. Nguyên tắc của bồi dưỡng thường xuyên:

- Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển của nhà trường, của địa phương và của ngành.

- Bảo đảm đề cao ý thức tự học, bồi dưỡng liên tục trong trường, việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của giáo viên, cán bộ quản lý.

- Thực hiện phân công, phân cấp quả lý và cơ chế phối hợp trong tổ chức BDTX.

- Bảo đảm thiết thực, chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

II. Đối tượng bồi dưỡng:

Tất cả các cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại nhà trường gồm 32 người.

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:

1. Nội dung, chương trình bồi dưỡng của Giáo viên: (Mỗi môđun 40 tiết/năm học/giáo viên).

Yêu cầu bồi dưỡng theo Chun

Mã mô đun

Tên và nội dung chính của mô đun

Yêu cầu cần đạt

Thời gian thực hiện (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát trin phm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phát trin được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Trình bày được một số vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, phù hợp với đặc thù cấp học, vùng, miền;

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình môn học, hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với đặc thù cấp học, vùng, miền;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phthông theo hướng phát trin phm chất năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Vận dụng phương pháp, hình thức, công cụ trong việc kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cơ sở giáo dục phổ thông.

- Trình bày được các vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá; phương pháp, hình thức và kthuật kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với từng cấp học;

- Vận dụng các phương pháp, hình thức và công cụ kiểm tra, đánh giá; phương thức xây dựng các tiêu chí, ma trận, các câu hỏi đánh giá năng lực học sinh, đkiểm tra, đánh giá theo hướng phát trin phm chất, năng lực, sự tiến bộ của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả việc kim tra, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

16

24

 

2. Nội dung bồi dưỡng cho Cán bộ quản lý: (Mỗi mô đun 40 tiết/năm học/cán bộ quản lý).

Yêu cầu bồi dưỡng theo Chuẩn

Mã mô đun

Tên và nội dung chính của mô đun

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2. Quản trị nhà trường

QLPT 05

Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường

1. Những vấn đề chung về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

2. Công tác quản trị hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch dạy học và giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh,...) trong nhà trường.

3. Phân công, hướng dẫn, giám sát, đánh giá giáo viên, tổ chuyên môn thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Xác định được các nội dung cơ bản về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường;

- Tổ chức xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học và giáo dục trong nhà trường (dạy học các môn học, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, hoạt động trải nghiệm (đối với cấp tiểu học)/ trải nghiệm, hướng nghiệp (đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông), giáo dục hòa nhập, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, giảm thiểu rủi ro và ứng phó các tình hung khẩn cấp...);

- Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

16

24

3. Xây dựng môi trường giáo dục

QLPT 11

Xây dựng văn hóa nhà trường

1. Khái quát chung về văn hóa nhà trường.

2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện trong nhà trường.

3. Kế hoạch hành động, truyền thông về văn hóa nhà trường.

- Phân tích được mục đích, nội dung, yêu cầu về xây dựng văn hóa nhà trường gắn với thực tiễn nhà trường và địa phương;

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện (xây dựng hành động, thói quen, hành vi; môi trường cảm xúc, chia sẻ vai trò của mọi thành viên; hình thành và củng cố văn hóa nhà trường) và truyền thông, quảng bá hiệu quả hệ thống giá trị cốt lõi của nhà trường;

- Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp về xây dựng văn hóa nhà trường.

8

12

 

III. Phương pháp và loại hình bồi dưỡng thường xuyên:

  1. Phương pháp bồi dưỡng thường xuyên

Thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường thực hành: thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giáo viên với cán bộ quản lý, giữa giáo viên với giáo viên và giữa cán bộ quản lý với nhau.

  1. Loại hình tổ chức bồi dưỡng thường xuyên:

a) Tập trung: Thực hiện bồi dưỡng tập trung: hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX đáp ứng nhu cầu của giáo viên, cán bộ quản lý trong học tập, tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lí có cơ hội được trao đổi, chia sẻ, thảo luận về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành.

b) Từ xa: Thực hiện bồi dưỡng từ xa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, cán bộ quản lý bảo đảm các yêu cầu về mục đích cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX.

c) Bán lập trung: Kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa đảm bảo hiệu quả và đạt yêu cầu.

IV. Đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng:

  1. Đánh giá bồi dưỡng thường xuyên

- Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2019/TT-BGĐĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý và giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học. Đặc biệt là phải làm cho mỗi cán bộ quản lý và giáo viên luôn có ý thức tự giác bỗi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về quản lý giáo dục; chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

- Đánh giá việc vận dụng kiến thức BĐTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh; thực tiễn quản lý ở nhà trường. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX.

- Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.

  1. Xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên

- Hoàn thành kế hoạch BĐTX: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên.

- Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, cán bộ quản lý không đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của khóa bồi dưỡng; không hoàn thành đủ các bài kiểm tra hoặc kết quả các bài kiểm tra không đạt yêu cầu trở lên.

  1. Cấp chứng chi bồi dưỡng thường xuyên:

- Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX thì được cấp chứng chỉ hoàn thành kế hoạch BDTX. Kết quả đánh giá BĐTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.

- Việc cấp chứng chi BDTX thực hiện theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nhà trường tổng hợp kết quả BDTX, quả gửi về phòng giáo dục và Đào tạo vào thời điểm kết thúc năm học. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX cho giáo viên đã hoàn thành kết quả BDTX.

V. Kinh phí Bồi dưõng thường xuyên:

Nguồn kinh phí: kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hăng năm của đơn vị, từ kinh phí hỗ trợ của các chương trình, dự án hoặc từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có) theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 và Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Thông báo kết luận số 346/TB-BGĐĐT ngày 02 tháng 06 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kết luận của Thứ trường Nguyễn Hữu Độ tại Hội thảo “Tập huấn triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên” thuộc Chương trình ETEP và Triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phố thông năm 2020, kinh phí bồi dưỡng thường xuyên thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị và trình lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt theo kế hoạch của phòng GDĐT;

- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị;

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; cấp phát công văn, tài liệu theo nội dung bồi dưỡng và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm quy định trong Điều lệ trường THCS.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên. Báo cáo kết quả BDTX của giáo viên để đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư 26.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên.

2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng

- Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị;

- Phối hợp cùng Hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX.

- Tư vấn và thúc đẩy giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX.

- Tham gia Ban chỉ đạo tổ chức đánh giá và tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên.

3. Trách nhiệm của Tổ, Nhóm trưởng chuyên môn

            - Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị.

- Phối hợp cùng lãnh đạo trường hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX.

- Tư vấn và thúc đẩy thành viên trong tổ thực hiện kế hoạch BDTX.

- Tham gia đánh giá, tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên.
4. Trách nhiệm của Công đoàn 

            - Tham gia cùng lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị;

- Vận động giáo viên tích cực tham gia xây dựng kế hoạch BDTX;

- Vận động giáo viên thực hiện tốt kế hoạch BDTX.

- Tham gia cùng lãnh đạo trường đánh giá, tổng hợp kết quả xếp loại BDTX của mỗi giáo viên.

5. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân theo kế hoạch của trường, và trình Hiệu trưởng phê duyệt vào tháng 10/2020; Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Có trách nhiệm báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Thực hiện


 
10/2021


 
 

- Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường. Tổ, nhóm, cá nhân xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2021- 2022
- Nạp KHBDTX về Phòng GD 11/2021.
- Tập huấn sử dụng phần mềm đề thi Master test

- Dự giờ thăm lớp. Đánh giá rút kinh nghiệm.

- Duyệt KHBDTX của tổ, giáo viên 11/2021, cá nhân đăng KHBDTX lên trang web Trường
- Kiểm tra KHBDTX cá nhân

BGH,TT, GV
 
BGH,GV,NV

BGH, TT, GV
 
 
 CBGV
BGH


11/2021

- Dự giờ thăm lớp. Đánh giá rút kinh nghiệm. - Cán bộ quản lí, GV học theo các nội dung đã quy định.

BGH, TT, GV


 
12/2021

- Dự giờ thăm lớp. Đánh giá rút kinh nghiệm. Tổ chức chuyên đề
- Cán bộ quản lí, GV học theo các nội dung đã quy định.
- Chấm nội dung bắt buộc 1,2 kết hợp tổng kiểm tra hồ sơ cá nhân.


BGH, TT, GV


 
1,2/2022

- Dự giờ thăm lớp. Đánh giá rút kinh nghiệm. Tổ chức chuyên đề
- Cán bộ quản lí, GV học theo các nội dung đã quy định.

BGH, TT, GV


3/2022

- Dự giờ thăm lớp. Đánh giá rút kinh nghiệm. Tổ chức chuyên đề
- Cán bộ quản lí, GV học theo các nội dung đã quy định.

BGH, TT, GV


 
4/2022

- GV viết thu hoạch BDTX, nộp về trường (mẫu 3).
- Tổ CM chấm hồ sơ BDTX, kiểm tra, đánh giá BDTX từng cá nhân xong trước 15/4/2022.
- Tổng hợp kết quả BDTX toàn trường


BGH, TT, GV

5/2022

Gửi kết quả BDTX về Phòng GD trước ngày 20/5/2022

BGH

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của Trường THCS Chu Văn An trong năm học 2021-2022. Yêu cầu toàn thể CB-GV thuộc đối tượng Bồi dưỡng thường xuyên căn cứ để xây dựng kế hoạch cho tổ chức trong trường và kế hoạch cá nhân để thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì phản hồi về tổ chuyên môn hoặc Ban giám hiệu để giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                         

- Phòng GDĐT (để báo cáo);

- CBQL, GV trong trường (T/hiện);

- Lưu: VT.                             

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Văn Nhứt

 


Nguồn:https://02eai3z1dyiwou3z7qwpqa-on.drv.tw/Bai_du_thi_e_learning_2020-2021/SUPHATTRIENVAPHANBOLAMNGHIEPTHUYSAN_DIA9_HOIAN/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết