A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GDĐT HỘI AN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-CVA

Thanh Hà, ngày      tháng 10 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ công văn số 3825/BGDĐT-PC ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2107/SGDĐT-VP ngày 30/9/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 970/KH-PGDĐT ngày 08/10/2021 của Phòng GDĐT về việc triển khai công tác pháp chế năm học 2021-2022;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021–2022, trường THCS Chu Văn An xây dựng kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm học 2021 - 2022 như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Công tác pháp chế nhằm góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (CB-GV-NV-HS) của nhà trường một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; giúp m ỗi CB-GV-NV-HS nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Công tác pháp chế phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và đào tạo (GDĐT).

- Công tác pháp chế phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

- Công tác pháp chế phải phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền thống và các cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành, của địa phương; phối hợp các lực lượng công tác pháp chế trong và ngoài ngành GDĐT cùng tham gia thực hiện.

- Gắn chặt hơn nữa công tác pháp chế với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học Giáo dục công dân, đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

  1. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại trường và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
  2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đặc biệt là các văn bản dưới luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GDĐT). Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu của thực tiễn để xác định các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục.
  3. Chủ động rà soát VBQPPL luật theo từng chuyên đề để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với các văn bản cấp trên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thiết lập hệ thống pháp luật về giáo dục đồng bộ, hiệu quả.
  4. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về giáo dục của địa phương, trường để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật.
  5. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến nhà trường: Luật Giáo dục năm 2019, các nghị định, thông tư, Quyết định, các văn bản dưới luật trong lĩnh vực giáo dục để cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện, góp phần xây dựng nhà trường dân chủ, kỷ cương, nền nếp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật tại nhà trường.
  6. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân (HĐND) và ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành.
  7. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  8. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ pháp chế


        - Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế của nhà trường, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

       - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của nhà trường;
        - Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở GDĐT, Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh và UBND thành phố tổ chức..

- Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường và đơn vị.

2. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

- Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.

- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường.

- Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

3. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).

- Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Thường xuyên kiểm tra những văn bản QPPL của Bộ GDĐT, UBND, HĐND Thành phố ban hành như Thông tư, Quyết định, Nghị quyết …) và báo cáo, đề xuất với Phòng GDĐT trình cấp có thẩm quyền những vấn đề bất cập, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành của Nhà trường ban hành (Quyết định, công văn, hướng dẫn, quy chế…) đảm bảo đúng về thể thức và thẩm quyền ban hành.

- Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

- Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định số 705/QĐ-TTg); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021(Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT); Quyết định số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục (Quyết định số 159/KH-BGDĐT); Kế hoạch số 87/KH-SGDĐT ngày 14/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2021.

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo giáo viên bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học; tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch bệnh của địa phương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục, đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2019; Luật phòng, chống tham nhũng 2018; Luật An ninh mạng. Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục (quy định về điều lệ nhà trường; đánh giá, xếp loại học sinh; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; phòng học bộ môn... do Bộ trưởng Bộ GDĐT mới ban hành) và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thúc pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Ngày Pháp luật Việt Nam và các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật.

- Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Đăng tải thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của các đơn vị. Chú trọng việc đánh giá, nhân rộng điển hình về các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

 

  • Đẩy mạnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 169/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Sở GDĐT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021.

              - Tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

            - Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiếm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

            - Phối họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các CB, GV, NV, HS trên địa bàn.

- Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại nhà trường và gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

6. Về công tác thi đua, khen thưởng

- Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật.

 IV. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

 

Tháng

Nội dung triển khai

Phụ trách

9 +10 /2021

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học
- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung tủ sách pháp luật.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh Luật ATGT.
- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Lãnh đạo trường.
 
- Lãnh đạo trường.
 
- Tổ pháp chế, CBTV.
 - Đoàn, Đội, GVCN
 - Lãnh đạo; TCM.

11/2021

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện “Ngày pháp luật”.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy: Luật tiếp công dân; Luật chống thiên tai; Luật căn cước công dân; Luật bình đẳng giới, Luật giáo dục 2019….

- Tổ pháp chế
 
 
- Tổ pháp chế; TTCM; GVCN; ĐTN.

12/2021

- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021.
- Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
 - Tiếp tục giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Đoàn TN.
 
- GVCN, TTCM, tổ pháp chế.
- GVCN, ĐTN.
- BGH; TTCM; GVCN

01/2022

- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- Triển khai văn bản của ngành đến CB,GV,HS.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.

- BGH, tổ pháp chế.
 - BGH; TTCM, GVCN
 - GVCN, ĐTN.

02/2022

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và HS.
- Triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
- Phòng chống bạo lực học đường

- BGH, GVCN, ĐTN.
 
- BGH, ĐTN.


- GVCN, HS, ĐTN.

03/2022

- Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2022 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.

- ĐTN.
 

- BGH, TTCM; GVCN
ĐTN.
- BGH, tổ pháp chế.

04/2022

- Quán triệt quy chế ĐGXL học sinh.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật.

- Tham gia tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2022.

- TTCM; GVCN.
- Tổ pháp chế; TTCM.

- BGH

05/2022

- Tiếp tục triển khai quy chế thi vào lớp 10 chuyên và Hồ sơ tuyển sinh 10 THPT 2022
- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế

- BGH; ĐTN, GVCN..
- Tổ pháp chế.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo trường

- Xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

2. Các tổ chức, đoàn thể, TTCM-VP

- Thường xuyên tuyên truyền các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tới các thành viên trong tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn.

- Đưa nội dung thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước thành nội dung trong đánh giá xếp loại công tác hàng tháng, cuối kì, cuối năm học.

3. Tổ công tác Pháp chế, Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm học 2021 – 2022 của trường THCS Chu Văn An. Đề nghị mỗi CB-GV-NV-HS và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng./.

 

Nơi nhận:                                                                

- Phòng GDĐT Hội An (để báo cáo);

- BGH, CTCĐ, BTCĐ, TTCM-VP;

- Trang web (để đăng tải);

- Lưu: VT.                             

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Văn Nhứt    

 


Nguồn:https://02eai3z1dyiwou3z7qwpqa-on.drv.tw/Bai_du_thi_e_learning_2020-2021/SUPHATTRIENVAPHANBOLAMNGHIEPTHUYSAN_DIA9_HOIAN/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết